Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων (Γ’ τάξη)

Με τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών τις τελευταίες δεκαετίες, η ζήτηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αυξάνεται ραγδαία και όλες πλέον οι κατασκευάστριες εταιρίες επενδύουν σοβαρά στις ομάδες τεχνικής υποστήριξης (συνεργείο, εξυπηρέτηση μετά την πώληση/after sales, ανταλλακτικά κ.λπ.), με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων λειτουργεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:
• Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
• Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:
• Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ-Δημόσιες υπηρεσίες
• Σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων
• Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
• Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
• Σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αναλυτικά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως:
α. Μηχανοτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
β. Ηλεκτροτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
γ. Τεχνίτης συστήματος πέδησης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
στ. Τεχνίτης οργάνων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
η. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
θ. Τεχνίτης ψυγείων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
ι. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
ια. Τεχνίτης βαφής Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
ιβ. Τεχνίτης τροχών Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
ιγ. Τεχνίτης συσκευών υγραερίου Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
ιδ. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)
• Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:
Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198Α/17.10.2012):
• Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (μόνο με το πτυχίο)
• Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β,’ που ανήκει στη 2η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας +100 ημερομίσθια + εξετάσεις)
• Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α’, που ανήκει στη 3η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α’ ομάδα + εξετάσεις)

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198Α/17.10.2012):
• Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριοτήτων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (μόνο με το πτυχίο)
• Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β’ ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας +100 ημερομίσθια + εξετάσεις)
• Χειριστής μηχανημάτων έργων 3ης, δηλαδή για μηχανήματα Α’ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α’ ομάδα + εξετάσεις)

Εκκρεμεί η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207Α/11.12.85), άρθρο 18 Ν.3185Α/2003 (ΦΕΚ 229Α/26.09.2003):
• Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν.1575/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003