ΜΝΑΕ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τα Σχέδια Δράσης είναι Projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με τη μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ένα Σχέδιο Δράσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα η οποία επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και το πρόγραμμα, αλλά ως ένας τρόπος οργάνωσης μιας ομάδας μαθητών, μιας τάξης ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας που υλοποιεί μια εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης.

Τη γενική ευθύνη υλοποίησης  έχουν κατά βάση ο Υπεύθυνος Έργου και ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους καθηγητές και την Σχολική Επιτροπή της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, η συλλογική λήψη αποφάσεων, ο διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων και η ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας ενισχύουν την αποδοχή, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.